Aller au contenu
pesticide-water

Hoe komen pesticiden in je water terecht ?

Wat gebeurt er met de pesticiden die op het land worden gespoten in tuinen en in de landbouw? Bij de chemische bestrijding van een onkruid-, schimmel- of insectenplaag wordt vaak een heel stuk land behandeld met min of meer giftige bestrijdingsmiddelen.
De pesticiden blijven in het milieu, uiteindelijk in het water, voor een kortere of langere periode en kunnen soms zelfs worden verwijderd van de plaats waar ze werden gebruikt.

Pesticiden in water: Hoe werkt het?

agriculture-pesticides-eau

Pesticiden zijn vaak te vinden in rivieren of beken, maar ook in het grondwater. Er zijn zelfs residuen van bestrijdingsmiddelen gevonden in de regen. Het risico van ongewenste verspreiding van pesticiden in het milieu hangt vooral samen met teelt- en sproeitechnieken, maar ook met natuurlijke omstandigheden en processen (klimaat, bodemeigenschappen, enz.). Een deel van de pesticiden die op de velden worden gespoten, kunnen naar het omringende land en water worden getransporteerd. Pesticiden kunnen door de lucht worden getransporteerd door middel van windstoten en verdamping, en vervolgens door middel van regen naar de bodem of het water worden teruggevoerd. Afspoeling en infiltratie van water in het afwateringssysteem kan pesticiden naar rivieren en meren voeren. Het uitlogen van water door de bodem kan pesticiden in het grondwater brengen. Verschillende morsingen tijdens de behandeling kunnen ook leiden tot verspreiding van pesticiden in het milieu.

1) Vervoer in de lucht

a) Drijvende wind

Een deel van de op een veld gespoten pesticiden wordt door de wind meegevoerd. Metingen hebben aangetoond dat tussen 1 en 5% van de gesproeide hoeveelheid meestal verloren gaat als gevolg van windverschuivingen. De belangrijkste factor is de windsnelheid op het moment van spuiten. Een toename van de windsnelheid van enkele meters per seconde kan de hoeveelheid pesticide die door de wind wordt meegevoerd, verdubbelen. Het bestrijdingsmiddel kan dan directe schade veroorzaken aan nabijgelegen wilde dieren of zich verder in het milieu verspreiden.

b) Verdamping

Een deel van het bestrijdingsmiddel kan uit de bodem en de gewassen in de lucht verdampen. Metingen tonen aan dat tot 10% van de gesproeide hoeveelheid kan verdwijnen door verdamping, in extreme gevallen tot 90% (als het klimaat warm is – bodemtemperatuur en zonneschijn). Pesticiden kunnen in de lucht worden gebracht door middel van windstoten en verdamping, en vervolgens door middel van regen naar de bodem of het water worden teruggevoerd.

2) Vervoer in het water

Uit Zweeds onderzoek is gebleken dat ongeveer 0,01-1% van de totale hoeveelheid pesticiden die in een bepaald gebied worden gebruikt, via afspoeling en uitspoeling naar nabijgelegen waterlopen kan worden verspreid.

a) Oppervlakteafvloeiing

Het water dat van het bodemoppervlak naar het dichtstbijzijnde afwateringskanaal of de dichtstbijzijnde waterloop stroomt, kan met pesticiden worden begeleid. Bij hevige regenval kan de bodem verzadigd raken en loopt het regenwater van het oppervlak af, waardoor oplosbare stoffen en bodemdeeltjes worden weggespoeld (erosie). Daarnaast is het risico van oppervlakteafspoeling gerelateerd aan de grondsoort in het behandelde veld. Laaggestructureerde slib- en fijnkorrelige zandgronden hebben een hoger risico op oppervlakteafvloeiing dan structureel stabiele kleigronden of grof zand met een hoge doorlaatbaarheid. Afspoeling kan van groot lokaal belang zijn bij het transport van pesticiden naar nabijgelegen wateren. Internationale studies tonen aan dat de lokale omstandigheden op het gebied van topografie, bodem- en gewaseigenschappen essentieel zijn voor het bepalen van het niveau van de verontreiniging van water met pesticiden.

b) Uitloging

Water dat na regenval of irrigatie niet in de bodem kan worden opgeslagen, wordt naar beneden getransporteerd, waar het in het grondwater terechtkomt. De uitloging is ook afhankelijk van de bodemstructuur, voor een kleigrond is de uitloging relatief laag, terwijl een zandgrond een hoge poreusheid en dus een hogere uitloging heeft. Door afspoeling en uitspoeling komen er pesticiden in beken en rivieren voor. Als ze in de bodem sijpelen, kunnen ze ook hun weg naar het grondwater vinden.