Aller au contenu
energie-audit

Energie-audit en energieprestatie-diagnose | PEB of DPE

In het tijdperk van groen bouwen is het onontbeerlijk en ook een wettelijke verplichting om het energieverbruik van een huis te beoordelen. Laten we eens in detail kijken naar de werking van energieaudits.

Wat is een energie-audit?

Een energie-audit is een energie-audit of beoordeling van uw huis om te zien wat er daadwerkelijk gebeurt in uw huis als het gaat om energieverbruik (of misbruik). Het identificeert de delen van uw huis die de meeste energie verbruiken.

Zodra de beoordeling is afgerond, kunt u beslissen wat uw volgende stap zal zijn om problemen in uw huis te verbeteren of op te lossen. U beschikt nu over meer volledige informatie om de nodige energieverbeteringen aan uw woning op een kostenefficiënte manier door te voeren.

Energieprestatie van gebouwen, een Europese eis

In Frankrijk staat dit bekend als de DPE of energieprestatie-diagnose, terwijl het in het Waalse Gewest en Brussel het energieprestatiecertificaat voor gebouwen is, afgekort PEB, een document dat moet worden verstrekt om een vastgoedtransactie af te ronden.

Deze energiediagnose wordt geconcretiseerd door de E-waarde, die rekening houdt met alle energiebehoeften van een woning. Dit wordt uitgedrukt in een getal dat kleiner of gelijk moet zijn aan l00 (hoe lager het getal, hoe beter je E). Deze E-waarde wordt berekend door de architect en een protractor, met behulp van software.

Welke elementen zijn betrokken bij de E-waarde?

De compactheid van het huis.
De oriëntatie van het huis.
De gebruikte materialen voor het dak en de muren.
De mate van warmte-isolatie (of de dikte en het soort materiaal).
De waterdichtheid van het huis.
De totale oppervlakte van de ramen en de isolatiewaarde van de ramen en de beglazing.
Het ventilatiesysteem.
De exploitatie van zonnewarmte (bijv. voor sanitair warm water) maar ook zonnebescherming.
De installatie voor verwarming en sanitair warm water.

Bijvoorbeeld:

Als de berekeningsmethode uitkomt op een waarde E = l08 voor uw huis, is dit niet voldoende Wat kan er aan gedaan worden? U moet meer en beter isoleren, kiezen voor een andere energiebron of verwarmingsinstallatie… of anders de voorkeur geven aan de principes van een passiefhuis, waar we het eerder over hadden. Een energieprestatie van E = l 00, komt ongeveer overeen met een totale isolatie K45, waaraan even efficiënte factoren van ventilatie, verwarming en warmwaterbereiding worden toegevoegd.

Zoals hierboven vermeld, is het nu nodig om aan de energie-eisen te voldoen om een bouwvergunning te verkrijgen. Op I6 december 2002 hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een Europese richtlijn (2002/9l/EG) betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen aangenomen. Het doel is om minder energie-intensieve gebouwen te realiseren en de CO2-uitstoot te verminderen.

Energie-audit en energieprestatie-diagnose

Het is een document dat de energieprestaties van een bestaande woning evalueert en is 10 jaar geldig. Na een evaluatie kan het gebouw worden geclassificeerd van « lage energie » tot « hoge energie ». Dit certificaat, dat het energieverbruik van een woning kwantificeert, is al enkele jaren verplicht. Het is verplicht bij alle vastgoedtransacties en geldt voor alle soorten eengezinswoningen: appartementen, huizen en gebouwen en kantoren met een oppervlakte van meer dan 500 m². Om een woning een DEP of PEB te verkrijgen, moet het verzoek tot evaluatie van de eigenaar komen. Het is ook noodzakelijk dat de controle van de energieprestatie wordt uitgevoerd door een erkende certificeerder, in België door het Waalse Gewest of door het BIM van Brussel, in Frankrijk controleert het Franse Accreditatiecomité (COFRAC) de vaardigheden van de kandidaten en bijna 8000 professionals zijn al gecertificeerd voor de realisatie van de DPE.

De informatie vermeld op het energiediagnosecertificaat

Na de energieaudit gebruikt de certificeerder software om de eerder verzamelde gegevens te analyseren en dient vervolgens een document in waarin de volgende punten worden vermeld:

De datum waarop de energieaudit is uitgevoerd
De datum waarop het ILL-certificaat niet meer geldig is
Het certificaatnummer
De foto van het huis
Gegevens betreffende de certificeerder
Gegevens van het gebouw
De hoeveelheid energie die door de woning wordt verbruikt (eenheid: kWhEP/m²/jaar)
De indeling van het huis (waarde van A tot G)
Suggesties voor het verminderen van het energieverbruik

In Frankrijk is deze informatie verplicht:

een beschrijving van de woning, de uitrusting ervan (verwarming, sanitair warm water, ventilatie, eventueel airconditioning) en hun gebruiksvoorwaarden, aangevuld, sinds juli 2012, met een technische fiche met de gegevens die voor de berekeningen werden ingevoerd. De schaal wordt beoordeeld van A, voor de meest sobere woningen, tot G, voor de meest energie-intensieve. De schaal is beoordeeld van A, voor de meest energie-efficiënte woningen, tot G, voor de meest energie-intensieve. De gemiddelde Franse woningvoorraad ligt rond de 240 kWh/m2.jaar (klasse E). De schaal is ook beoordeeld van A, voor lage-emissie woningen, tot G, voor hoge-emissie woningen.

de hoeveelheid energie die het verbruikt. Het is een schatting volgens een gestandaardiseerde methode, waarvan sommige elementen (referenties, gebruikte software) moeten worden aangegeven. Voor woningen van vóór 1948 kan het gemiddelde van de verbruiksgegevens van de laatste 3 jaar worden vastgesteld. Een ECD moet verwijzen naar de meest recente energieprijzen en de datum van inwerkingtreding ervan vermelden;

gedragsadviezen over hoe minder energie te besteden en aanbevelingen voor werk om de energieprestatie van de woning te verbeteren.

EPB- en ECD-audit: hoe werkt het?

Wanneer de eigenaar een energieaudit aanvraagt, neemt hij of zij eerst contact op met een erkende certificeerder die, na voorafgaande toestemming, een schatting zal opstellen. Ter voorbereiding van de eigenlijke audit moet de eigenaar de documenten verzamelen die in zijn bezit zijn en die informatie verschaffen over het energieverbruik van zijn eigendom. Op de dag van het bezoek informeert de certificeerder naar de technische installaties.

De volgende gegevens worden door de certificeerder bewaard en in aanmerking genomen voor de energiecertificering: het verwarmingssysteem, het ventilatiesysteem, het systeem voor de productie van hernieuwbare energie en het sanitair warmwatersysteem. Ook de gebruikte materialen voor de vloer, de muren en het dak worden in aanmerking genomen, evenals het afvoersysteem. Zodra deze gegevens zijn verzameld, zal de certificeerder ze analyseren met behulp van speciale software.

Het bezoek duurt minimaal een uur en kan tot 8 uur duren, afhankelijk van de grootte van het te certificeren gebouw. Om het werk van de gecertificeerde certificeerder te vergemakkelijken, wordt aanbevolen om alle toegangen te wissen. Het is ook belangrijk dat de eigenaar, of een persoon die bekend is met het huis, aanwezig is op het terrein. Aan het einde van het bezoek stelt de certificeerder het ILL-certificaat op en stuurt hij een document met vermelding van het resultaat van de berekeningen na betaling.

De certificeerder gaat naar het adres dat de eigenaar op de datum van de afspraak heeft opgegeven. Als de eigenaar afwezig is, kan hij ook de sleutels van de eigenaar opzoeken en de controle zonder hem uitvoeren. In ieder geval zal hij, eenmaal ter plaatse, de bruto oppervlakte van de woning (appartement, eengezinswoning) meten. Wees voorzichtig, de certificeerder houdt rekening met zowel het oppervlak van de buiten- als de binnenwand.

De stadia van een energie-audit

Stap 1: Diagnose eerst

Doe een beroep op een erkende professional om uw huis te komen bezoeken. Hij of zij zal het analyseren en de samenstelling en het gedrag van je familie bestuderen. Op basis van de informatie die u hem zult hebben verstrekt, zal hij een aanbeveling schrijven en u een volledige gepersonaliseerde « energie »-schatting geven.

Deze voorlopige diagnose en schatting zijn gratis, want deze professional (een aannemer) verdient zijn brood met de schatting die hij zal schrijven en de werkzaamheden die daarna moeten worden uitgevoerd.

Professionals zijn gespecialiseerd in het bestuderen van de meest coherente en rendabele energieoplossingen.

Er zijn drie niveaus van gecertificeerde audit mogelijk:

U kunt ook een beroep doen op erkende « Onafhankelijke Commissarissen » (door de Gewesten).

Dit is niet langer gratis, maar dit zijn echte gecertificeerde audits. Er zijn drie niveaus van gecertificeerde audits.

Een bestaand huis dat een « G » niveau bereikt is een echte energiezeef. Een huis dat een « A » niveau bereikt (nieuwbouw) heeft de beste energieprestatie. Gegevens volgens de Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (2002/91/EG).

Energieadviesprocedure (« MAP »)

Dit is een energieadvies in de vorm van een label (letter E tot A) voor isolatie, verwarming en warm water. Daarnaast geeft de erkende accountant een aanbeveling van de te realiseren energiebesparing en een budget voor de te verrichten prioritaire investeringen.

Certificaat van Energieprestatie van het gebouw

audit-energetiek Dit certificaat is verplicht voor elke aanvraag voor een bouwvergunning (bouw of renovatie).

Van 150 tot 600€ (afhankelijk van het appartement of de villa).

Het energieprestatiecertificaat is ook verplicht in geval van verkoop of verhuur van een woning: Het moet door de eigenaar aan de toekomstige bewoner worden verstrekt zodat deze een energie-identiteitskaart heeft voor de woning die hij zal betrekken: De indeling gebeurt volgens de index :

Van de uitgaven voor primaire energie (gas, olie, elektriciteit);
Van energie-uitgaven verwarming;
CO2-uitstoot.

Het certificaat classificeert de woning volgens een energieprestatie-schaal van A (zeer energiezuinig) tot G (zeer energie-intensief).

Thermografische expertise

Het doel is om warmtebruggen te detecteren en te analyseren met behulp van infraroodcamera’s. Vervolgens worden oplossingen voorgesteld. Wat in het rood staat, duidt op een aanzienlijk energieverlies.

Stap 2: De studie van de isolatie en de ventilatie

Zodra de diagnose is gesteld op het niveau van de prestaties van de woning, is het een kwestie van het bestuderen van de isolatie van het dak, de vloer en de te plaatsen muren: Welk type kozijn en beglazing gaat u ook plaatsen? Ventilatie moet noodzakelijkerwijs gepaard gaan met isolatie en dus deel uitmaken van deze fase.

De keuze van de isolatie van uw huis moet gebaseerd zijn op twee belangrijke criteria: comfort en gezondheid.

In het onderstaande hoofdstuk « Isolatie » wordt hier nader op ingegaan.

Stap 3: Verwarming

Zodra de isolatie en de ventilatie zijn vastgesteld, moet uw verwarmings- en warmwatersysteem worden bestudeerd. En niet eerder, zet de kar niet voor het paard. Pas nadat de isolatie en de ventilatie zijn bepaald, kunt u uw verwarmingssysteem kiezen: condensatieketels, biomassa/hout, warmtepompen: vloerverwarming.

Natuurlijk moet het verwarmingssysteem worden bestudeerd samen met de productie van sanitair warm water, dat kan worden geleverd door een zonneboiler, fotovoltaïsche panelen of een warmtepomp.

De bijdrage van de zon is niet te verwaarlozen: in België zouden we profiteren van zo’n 1.500 zonne-uren per jaar. (MRI-gegevens.)

Zie alle details in ons hoofdstuk « Verwarming ».

Het is ook tijdens deze stap 3 dat u de energie bestudeert die u gaat gebruiken (fossiele brandstoffen: aardgas, olie, steenkool) of hernieuwbare energieën (zon, wind, enz.).

Hoe slaagt u in de energieaudit?

Om een gebouw goed te kunnen classificeren in termen van energieprestatie is het belangrijk om de certificeerder zoveel mogelijk informatie te geven over de gebouwschil, inclusief de vloer, het dak en de gevel. De eigenaar moet het maximale bewijs leveren dat de certificeerder kan helpen bij het beoordelen van de energieprestatie van het gebouw.

In het geval van een recent gebouw kan bijvoorbeeld het bestek worden gepresenteerd met vermelding van het soort materialen dat wordt gebruikt voor de wand-, dak- en vloerisolatie. Bij gebrek aan een bestek kan men ook de ondertekende bestekken en facturen van de ambachtsman of het bedrijf dat de isolatie van het huis heeft uitgevoerd, voorleggen.

Als u geen van deze documenten heeft, is er een truc die niet gemakkelijk uit te voeren is, maar die als onweerlegbaar bewijs dient. Het gaat om het maken van kleine gaatjes in de vloer, het dak of de gevel om het gebruikte type isolatie aan te geven. Merk op dat foto’s van isolatiewerkzaamheden aan het huis ook als bewijs kunnen worden gebruikt.

Enkele tips om te voldoen aan de eisen van de nieuwe energieregelgeving

Het energiecertificaat of de diagnose is een verplicht document dat de eigenaar van een woning moet verstrekken voor de verkoop of verhuur van zijn woning. Om tijdens de energieaudit een goede score te behalen, is het raadzaam om bij het ontwerp van het gebouw te kiezen voor eenvoudige volumes. Dit zal de oppervlakte van het afval verminderen.

Voor het ventilatiesysteem kunt u de E- en EW-waarden verlagen door te kiezen voor een systeem met gecentraliseerde luchtafvoer of een dubbelstromingsventilatiesysteem met warmteterugwinning. Voor een goede isolatie is het raadzaam te kiezen voor dikke glaswanden.

Voor het systeem voor de productie van sanitair warm water mogen de kraanpunten niet te ver verwijderd zijn van de bron die het warme water produceert. Voor de verwarming is het raadzaam om te kiezen voor warmtepompen.

Er zij aan herinnerd dat de eisen voor bestaande gebouwen in de nieuwe regelgeving voor 2017 niet zijn gewijzigd. Anderzijds zijn voor nieuwe gebouwen waarvoor de bouwvergunning sinds januari 2017 is ingediend, bepaalde waarden gewijzigd. Het is belangrijk om te weten dat de energieaudit verplicht is, anders kan de eigenaar van de woning geen enkele vastgoedtransactie uitvoeren en worden er boetes opgelegd. Het moet worden uitgevoerd door een erkende certificeerder, tegen een vergoeding. De duur van de energieaudit is minimaal een uur, afhankelijk van de grootte van de woning. Opgemerkt moet worden dat het uitvoeren van de energieaudit de koper geen recht geeft op belastingvoordelen.

Hoe kunt u uw energiescore verbeteren

De goedgekeurde certificeerder volgt een protocol. Om zijn taak te vergemakkelijken en hem in staat te stellen de energieprestaties van uw huis goed te beoordelen, moet u zoveel mogelijk documentatie verzamelen die als bewijs kan dienen en die de bevindingen zal versterken wanneer hij toegang heeft tot alle kamers in uw huis. De documenten die beschouwd worden als bewijs van het geschatte energieverbruik van een woning zijn de bouwvergunning, de jaarlijkse verwarmingsfacturen of -rekeningen, het meetrapport voor de waterdichtheid, het attest van aanvaarding van de aanvraag voor groenestroomcertificaten, de aanvraag voor belastingvermindering, het premiedossier, het werfdossier, het attest van de architect, de originele facturen van een aannemer, het laatste energiecertificaat in het geval van een vrijstaande woning of het attest van een ander appartement in het geval van een gebouw. Het is ook noodzakelijk om alle toegangen tot de woning vrij te laten, zodat de certificeerder de energieprestatie van de woning goed kan beoordelen.

Kosten van de ECD-audit

cout-dpeIn Frankrijk liggen de kosten van de energieprestatie-diagnose tussen 100 en 250 €!

Kosten van de GRP-audit

In de regio’s Brussel en Vlaanderen, voor een appartement met een oppervlakte:

Minder dan 50 m², de kosten van de GFK-audit bedragen € 135,
Inclusief tussen de 50 en 100 m², de kosten zijn 195 €.
Inclusief tussen 100 en 150 m², de kosten zijn 245 €.
Meer dan 150 m², de kosten zijn 295 €.

Ook in deze regio’s wordt, als het om een huis gaat, de GRP-audit gefactureerd aan :

295 € als de oppervlakte minder dan 150 m² bedraagt.
345 € voor een oppervlakte tussen 150 en 250 m².
395 € voor een oppervlakte tussen 250 en 350 m².
445 € voor een oppervlakte van meer dan 350 m².

De eigenaar profiteert van een korting van 10 € als hij het plan voorziet van metingen.

In de regio Wallonië, voor een appartement met een oppervlakte:

Minder dan 50 m², de kosten van de PEB-audit bedragen 195 €,
Inclusief tussen 50 en 100 m², de kosten zijn 295 €.
Inclusief tussen 100 en 150 m², zijn de kosten 330 €.
Meer dan 150 m², de kosten zijn 370 €.

In het geval van een huis is de ILL-audit belast met :

370 € als de oppervlakte minder dan 150 m² bedraagt.
410 € voor een oppervlakte tussen 150 en 250 m².
450 € voor een oppervlakte tussen 250 en 350 m².
495 € voor een oppervlakte van meer dan 350 m².

Als de eigenaar geen plan indient, moet hij 15 € extra betalen. Het deelrapport wordt aangerekend aan 75 €.

Voor elke ILL-audit, ongeacht de regio, moet een toeslag van 50 € worden betaald als de auditafspraak na 18 uur plaatsvindt, in het weekend of op feestdagen. Als het huis een of meer bijgebouwen heeft, is een toeslag van 35 € per bijgebouw vereist. Aan de andere kant, als het een certificering van appartementen in een gebouw is, profiteert de eigenaar van een korting van 15 € per appartement.

De energie-audit van een appartement

Als het te controleren object een appartement is, stelt de certificeerder een deelrapport op voor collectieve installaties zoals verwarming, ventilatie en warm water. Indien het gebouw gebruik maakt van zonnepanelen voor de productie van elektriciteit, zal dit ook in de deelrapportage worden meegenomen. De certificeerder zal apart van dit deelrapport factureren, aangezien deze systemen deel uitmaken van het condominium.

De gebieden die in aanmerking komen voor de energieaudit

Bij de schatting van de te controleren oppervlakte van de woning moet rekening worden gehouden met alle kamers van de woonkamer tot de slaapkamer, het toilet en de keuken. Gangen, trappen, onafgewerkte kelders, garages, balkons en zolders die niet geschikt zijn voor verbouwing worden echter niet meegenomen in de berekening van het woonoppervlak van het huis. Het dakraam, de veranda en de loggia worden als bijlage beschouwd.

Belangrijk om te onthouden

Hoewel de energie-, PEB- of DPE-audit een verplichte stap is voor elke vastgoedtransactie, is het belangrijk te weten dat de eigenaar niet verplicht is om de corrigerende maatregelen uit te voeren met betrekking tot de aanbevelingen van de certificeerder. Dit bevestigt dus dat de resultaten van een PEB- of DPE-audit louter informatief zijn. Het houdt geen rekening met de rekening noch met het gasverbruik. Het kan echter als selectiecriterium worden gebruikt wanneer een toekomstige eigenaar of huurder besluit om twee panden te vergelijken.